ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ – Hanuman Chalisa Kannada

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ - Hanuman Chalisa Kannada

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ ದೇವತೆಯಾದ ಹನುಮಾನ್‌ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿದಾಗ, ಅದು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.


ದೋಹಾ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ।
ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ॥
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ ।
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ ॥

ಧ್ಯಾನಂ
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ವಾರಾಶಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಮ್ ।
ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ-(ಅ)ನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ ॥
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಮ್ ।
ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಮ್ ॥

ಚೌಪಾಈ
ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ । ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ॥೧॥
ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ । ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ ॥೨॥
ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ । ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ॥೩॥
ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ । ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ ॥೪॥
ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ । ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ ॥೫॥
ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ । ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ ॥೬॥
ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ । ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ ॥೭॥
ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ । ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ॥೮॥
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ । ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜಲಾವಾ ॥೯॥
ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ । ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ ॥೧೦॥
ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ । ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ ॥೧೧॥
ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ । ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತ ಸಮ ಭಾಯೀ ॥೧೨॥
ಸಹಸ್ರ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ । ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ॥೧೩॥
ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ । ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ ॥೧೪॥
ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ । ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ ॥೧೫॥
ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ । ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ ॥೧೬॥
ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ । ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ ॥೧೭॥
ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ । ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ ॥೧೮॥
ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ । ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ ॥೧೯॥
ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ । ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ॥೨೦॥
ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ । ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ॥೨೧॥
ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ । ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ ॥೨೨॥
ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ । ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ ॥೨೩॥
ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ । ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ॥೨೪॥
ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ । ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ ॥೨೫॥
ಸಂಕಟ ಸೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ । ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ॥೨೬॥
ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ । ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ॥೨೭॥
ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ । ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ॥೨೮॥
ಚಾರೋ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ । ಹೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ॥೨೯॥
ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ । ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ ॥೩೦॥
ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ । ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ॥೩೧॥
ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ । ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ॥೩೨॥
ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ । ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ॥೩೩॥
ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಪತಿ ಪುರಜಾಯೀ । ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ ॥೩೪॥
ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ । ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ ॥೩೫॥
ಸಂಕಟ ಕ(ಹ)ಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ । ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ ॥೩೬॥
ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ । ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ ॥೩೭॥
ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ । ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ ॥೩೮॥
ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ । ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ ॥೩೯॥
ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ । ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ ॥೪೦॥

ದೋಹಾ
ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ ।
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ ॥

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ – Hanuman Chalisa in Kannada Lyrics PDF

Shree Khatu Shyam Chalisa Lyrics in Hindi Image

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ - Hanuman Chalisa in Kannada Lyrics PDF

ಪರಿಚಯ

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ದೇವತೆಯಾದ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿರುವವರಾಗಿರಲಿ, ಈ ಲೇಖನವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಎಂದರೇನು?

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು 40-ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಅಪಾರವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಯ ಉಪಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು 16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂತ ಮತ್ತು ಕವಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ರಚಿಸಿದರು. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿದಾಸನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.

ನಾನು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಠಿಸುವುದು?

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಲು, ನೀವು ಮೊದಲು ನೀವು ಗಮನಹರಿಸಬಹುದಾದ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೀಪ ಅಥವಾ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬಹುದು.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೆಳವು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲದವರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

FAQ Hanuman Chalisa in Kannada

ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ಮಕ್ಕಳು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಮಕ್ಕಳು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಅವದಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ನೀವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಪಠಿಸುವುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + four =