Goddess Parvati Chalisa

Parvati Chalisa

Parvati Chalisa is a devotional hymn dedicated to Goddess Parvati, the consort of Lord Shiva in Hindu mythology. Chalisa, derived from the word “chalis,” meaning forty, consists of forty verses that beautifully praise and glorify the divine qualities of Goddess Parvati.

Maa Parvati Chalisa Lyrics

॥ Doha ॥

Jay Giri Tanye Dakshaje Shambhu Priye Gunkhani ।
Ganpati Janani Parvati, Ambe, Shakti, Bhavani ॥

॥ Chaupai ॥

Brahma Bhed Na Tumhare Pave ।
Panch Badan Nit Tumko Dhyawe ॥1॥

Shadmukh Kahi Na Sakat Yash Tero ।
Sahasbadan Shram Karat Ghanero ॥2॥

Tero Paar Na Pawat Mata ।
Sthit Raksha Lay Hit Sajata ॥3॥

Adhar Praval Sadrish Arunare ।
Ati Kamaniya Nayan Kajrare ॥4॥

Lalit Lalat Vilepit Keshar ।
Kumkum Akshat Shobha Manohar ॥5॥

Kanak Basan Kanchuki Sajaye ।
Kati Mekhla Divya Lahraye ॥6॥

Kanth Madar Haar Ki Shobha ।
Jaahi Dekhi Sahajahi Man Lobha ॥7॥

Balarun Anant Vhavi Dhari ।
Aabhushan Ki Shobha Pyari ॥8॥

Nana Ratna Jadit Sinhasan ।
Taapar Raajit hari Chaturanan ॥9॥

Indradik Parivar Poojit ।
Jag Mrig Naag Yaksh Rav Kujit ॥10॥

Gir Kailash Nivasini Jay Jay ।
Kotikprabha Vikasini Jay Jay ॥11॥

Tribhuvan Sakal Kutumb Tihari ।
Anu Anu Mahn Tumhari Ujiyari ॥12॥

Hain Mahesh Pranesh Tumhare ।
Tribhuvan Ke Jo Nit Rakhvare ॥13॥

Unso Pati Tum Prapt Kinha Jab ।
Sukrit Puratan Udit Bhaye Tab ॥14॥

Budha Bail Savari Jinki ।
Mahima Ka Gave Kou Tinki ॥15॥

Sada Shamshan Vihari Shankar ।
Aabhushan Hai Bhujang Bhayankar ॥16॥

Kanth Halahal Ko Chavi Chhayi ।
Nilkanth Ki Padvi Paayi ॥17॥

Dev Magan Ke Hit As kinho ।
Vish Lai Aapu Tinahi Ami Dinho ॥18॥

Taaki Tum patni Chavi Dharini ।
Durit Vidarini Mangal Karini ॥19॥

Dekhi Param Soundrya Tiharo ।
Tribhuvan Chakit Banavan Haro ॥20॥

Bhay Bhita So Mata Ganga ।
Lajja May Hai Salil Taranga ॥21॥

Sout Saman Shambhu Pahaayi ।
Vishnu Padabj Chhori So Dhayi ॥22॥

Tehiko Kamal badan Murjhayo ।
Lakhi Satvar Shiv Shish Chadhayo ॥23॥

Nityanand kari Vardayini ।
Abhay Bhakt Kar Nit Anpayini ॥24॥

Akhil Paap Traytaap Nikandani ।
Maheshwari Himalay Nandini ॥25॥

Kaashi Puri Sada Man Bhayi ।
Siddh Pith Tehi Aapu Banayi ॥26॥

Bhagvati Pratidin Bhiksha Datri ।
Kripa Pramod Saneh Vidhatri ॥27॥

Ripukshay Kaarini Jay Jay Ambe ।
Vacha Siddh Kari Avlambe ॥28॥

Gauri Uma Shankari Kali ।
Annpurna Jag Pratipali ॥29॥

Sab Jan Ki Ishwari Bhagvati ।
Patprana Parmeshvari Sati ॥30॥

Tumne Kathin Tapasya Kini ।
Narad So Jab Shiksha Lini ॥31॥

Ann Na Neer Na Vayu Ahara ।
Asthi Matratan Bhayau Tumhara ॥32॥

Patra Ghas Ko Khadha Na Bhayau ।
Uma Naam Tab Tumne Payau ॥33॥

Tap Biloki Rishi Saat Padhare ।
Lage Digavan Digi Na Hare ॥34॥

Tav Tav Jay Jay Jay Uchchareyu ।
Saptrishi Nij Geh Siddhareyu ॥35॥

Sur Vidhi vishnu Paas Tab Aaye ।
Var Dene Ke vachan Sunaye ॥36॥

Maange Uma Var pati Tum tinso ।
Chahat jag Tribhuvan Nidhi Jinso ॥37॥

Avamstu Kahi te Dou Gaye ।
Suphal Manorath Tumne Laye ॥38॥

Kari Vivah Shiv So He Bhama ।
Punah Kahai Har Ki Bama ॥39॥

Jo Padhihe Jan Yah Chalisa ।
Dhan Jansukh Deyihe Tehi Isha ॥40॥

॥ Doha ॥

Kut Chandrika Subhag Shir jayati Sukh Khani ।
Parvati Nij Bhakt Hit Rahahu Sada Vardani ॥

Parvati Chalisa Lyrics in English PDF

Parvati Chalisa Lyrics in English Image

Parvati Chalisa Lyrics in English

Godess Parvati Chalisa Audio – Video

The Significance of Chalisa

Chalisas are revered in Hinduism as a powerful means of connecting with the divine. They serve as a medium to express devotion, seek blessings, and deepen spiritual connection. Parvati Chalisa holds immense significance for devotees who wish to invoke the grace and blessings of Goddess Parvati.

How to Recite Parvati Chalisa

To recite Parvati Chalisa, find a calm and quiet place where you can concentrate. Begin by lighting a diya (lamp) and offering flowers to a picture or idol of Goddess Parvati. Recite each verse with utmost devotion and concentration, focusing on the meaning and significance of the lyrics. You can recite the Chalisa once or multiple times, as per your preference and time availability.

The Power and Benefits of Parvati Chalisa

Reciting Parvati Chalisa with devotion and sincerity can bring numerous benefits. It helps in seeking the blessings of Goddess Parvati for love, happiness, prosperity, and spiritual growth. The Chalisa is believed to remove obstacles, protect against negative energies, and grant divine grace. Regular recitation can deepen the connection with the divine mother and promote a sense of inner peace and harmony.

Conclusion

Parvati Chalisa is a sacred hymn that enables devotees to express their love, reverence, and devotion to Goddess Parvati. Through its verses, one can delve into the divine qualities of the goddess and seek her blessings for various aspects of life. By reciting Parvati Chalisa with pure intent and devotion, one can experience spiritual upliftment and find solace in the embrace of the divine mother.

FAQs (Frequently Asked Questions)

Can anyone recite Parvati Chalisa?

Yes, anyone can recite Parvati Chalisa irrespective of age, gender, or religious background. It is open to all who have faith and devotion towards Goddess Parvati.

Can I recite Parvati Chalisa in any language?

Parvati Chalisa is commonly recited in Hindi or Sanskrit, but you can also recite it in your preferred language as long as you understand the meaning of the verses.

How often should I recite Parvati Chalisa?

You can recite Parvati Chalisa daily or on specific occasions like festivals or auspicious days. The frequency of recitation depends on your personal preference and spiritual practice.

Can Parvati Chalisa be chanted for specific purposes?

Yes, you can chant Parvati Chalisa for specific purposes like seeking love, harmony in relationships, success in endeavors, or spiritual growth. Focus your intent while reciting and believe in the divine blessings.