Shri Vishwakarma Chalisa

Vishwakarma Chalisa Lyrics in English

Vishwakarma Chalisa, a sacred hymn in Hinduism dedicated to Lord Vishwakarma, holds a special place in the hearts of devotees. Vishwakarma Chalisa, a revered hymn in Hinduism, holds a special place in the hearts of devotees worldwide (See श्री विश्वकर्मा चालीसा in Hindi).

Sri Vishwakarma Chalisa Lyrics

॥ Doha ॥

Shri Vishwakarama Prabhune Vandu, Charan Kamal Dhari Dhyan।
Shri Shambu Bal Aru Shrip Gun, Dije Daya Nidhaan॥

॥ Chaupai ॥

Jai Jai Shri Vishwakarma Bhagwana। Jai Jai Shri Vishweshwar Krupa Nidhana॥ 1

Shrilpacharya Param Upkari। Bhuwan Putra Naam Chabikari॥2

Ashtam Basu Sut Nagar। Shrilp Gnaan Jag Kiawu Ujagar॥3

Adbhut Sakal Shrusti Karta। Satya Gnaan Shruti Jag Heet Dharta॥4

Atul Tej Tumharo Jag Maahi। Koi Vishwa Mahi Janat Nahi॥5

Vishwa Shrusti Karta Vishwesha। Adbhut Varan Viraj Suvesha॥6

Ekanan Panchanan Rajey। Dwibhuj Chaturbhuj Dhasbhuj Kaje॥7

Chakra Sudarshan Dharan Keedha। Vaari Kamadal Haathma Leedha॥8

Shrilp Shashtra Aru Shankh Anupam। Sohey Sutra Gajmaap Anupaa॥9

Dhuinushya Baan Trishul Sohey। Navle Haath Kamal Man Mohe॥10

Veevidh Sashtra Sahit Mantra Apara। Veerchehu Turn Samast Sansara॥11

Divya Sugandhit Suman Aneka। Veevidh Maha Aushadh Saviveka॥12

Shambhu Veerchi Vishnu Surpala। Varun Kuber Asi Mahakala॥13

Tumhare Dhing Sab Milkar Gavawu। Kari Praman Astutti Kavawu॥14

Mei Prasan Turn Lakhi Sur Sauka। Kivawu Kaaj Sab Bhaye Ashoka॥15

Darshva Varad Hast Jag Hetu। Atibhav Sindu Mahi V Setu॥16

Suraj Tej Haran Tumne Keawu। Ashtray Shashtra Jesase Neermewu॥17

Chakra Shakti Vraj Trishul Aeko। Dand Pasha Aur Shashtra Aneka॥18

Vishnuhi Chakra Trishul Shankrahi। Ajahi Shakti Dand Yamrajhi॥19

Indra He Vraj Varun He Paasha। Tumne Sabki Puran Ki Aashu॥20

Bhati Bhati Ke Ashtray Rachaye। Sat Panthako Prabhu Sada Bachaye॥21

Amrut Ghat Ke Turn Nirmata। Sadhu Sant Bhaktanke Sur Trata॥22

Loh, Kaasht, Traamba Paashana। Suvarna Shrilp Ke Param Sujana॥23

Vidhyut Agni Pawan Bhu Vari। Inke Kaj Adbhutki Samvari॥24

Aanpaan Heet Bhaajan Nana। Bhuvan Vibhushrit Vividh Vidhana॥25

Riddhi Siddhi Ke Turn Vardata। Ved Gnaan Ke Aap Gnaata॥26

Shrilpi, Twashta, Manu, May, Taksha। Sabki Neet Karte Prabhu Raksha॥27

Panch Putra Neet Jag Heet Karta। Kar Nishkaam Karm Neej Dharma॥28

Tumhare Sam Koi Krupadu Naahi। Vipada Hare Sada Jag Mahi॥29

Jai Jai Shri Bhuvna Vishwakarma। Krupa Kare Shri Gurudev Sudharma॥30

Shriv Aru Vishwakarma Mahi। Vigyaani Kahey Antar Nahi॥31

Barne Kaun Swarup Tumhara। Sakal Shrushti Ko Aapne Vistara॥32

Rachewu Vishwa Heet Trividh Sharira। Tum Bin Kaun Harey Bhav Pira॥33

Mangal Mul Bhuwan Bhay Haari। Shake Rahit Trilok Vihari॥34

Charo Joog Pratap Tumhara। Te Hay Prasidh Jagat Ujiyara॥35

Ekshoh Aath Jap Kare Koi। Naasho Vipati Maha Such Koi॥36

Padhiye Jo Vishwakarma Chalisa। Hoi Sidh Sakhi Gaurisha॥37

Vishwa Vishwakarma Prabhu Mere। Ho Prasann Hum Balak Tere॥38

Mai Hu Sada Umapati Chera। Sada Karo Prabhu Man Mah Dera॥39

॥ Doha ॥

Karahu Kripa Shankar Saris, Vishwakarma Shivroop।
Shri Shubhda Rachna Sahit, Hriday Basahu Sur Bhoop॥

Vishwakarma Chalisa Lyrics in English PDF

Shree Vishwakarma Chalisa Lyrics in English Image

Vishwakarma Chalisa Lyrics in English

Sri Vishwakarma Chalisa Audio-Video

Devotion and Worship

For millions, Vishwakarma Chalisa is not just a set of verses; it is a daily ritual, a connection with the divine. Devotees across the globe engage in worship, seeking blessings for their craftsmanship and endeavors. The rhythmic recitation becomes a soothing melody, echoing the devotion in the hearts of the faithful.

Benefits of Reciting Vishwakarma Chalisa

Spiritual and Mental Well-being: Beyond religious practices, the recitation of Vishwakarma Chalisa brings about spiritual elevation and positively influences mental well-being.

Conclusion

In conclusion, Vishwakarma Chalisa, with its rich history and cultural significance, remains a guiding light for countless devotees. Its timeless wisdom, artistic expressions, and transformative power ensure its continued influence in the years to come.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Is Vishwakarma Chalisa only for artisans and craftsmen?

No, Vishwakarma Chalisa is for anyone seeking spiritual connection and divine blessings. Its benefits extend to people from all walks of life.

How often should one recite Vishwakarma Chalisa?

There’s no strict rule. Devotees often recite it daily or on special occasions, depending on personal preference.

Can Vishwakarma Chalisa be recited in any language?

Yes, while the original text is in Sanskrit, individuals often recite translations or versions in their native language.

Are there any rituals associated with reciting Vishwakarma Chalisa?

While no specific rituals are mandatory, sincere devotion and a focused mind enhance the spiritual experience.

Can Vishwakarma Chalisa be recited silently, or is it always chanted aloud?

Devotees have the flexibility to recite Vishwakarma Chalisa both silently and aloud, depending on their personal preferences.